Emotionele intelligentie

Toxisch gedrag dat nooit getolereerd mag worden.Volgens de psychologische- en gedragsnormen zijn er soorten van gedrag die we niet van mensen zouden mogen tolereren. Het zijn soorten van gedrag die niet voldoen aan de normen van moraal en respect. Dit soort gedrag noemen we ook wel “toxisch gedrag”.
Toxisch gedrag is het soort gedrag dat géén plaats heeft in gezonde relaties.

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te vermelden dat mensen niet “toxisch” zijn, maar dat het hun gedrag is, dat toxisch zijn kan.
Toxisch gedrag heeft een vermogen om het leven uit mensen te zuigen en een spoor van negativiteit achter te laten. Eigenlijk kennen we allemaal wel iemand die zich zo gedraagt.
Je voelt je “ge-drained” vanwege het toxisch gedrag wanneer deze mensen aanwezig zijn, of wanneer zo’n persoon de ruimte verlaat. Zijn er mensen die jou vanwege hun gedrag uitgebrand en verdrietig achterlaten? Dit zijn de mensen die het toxisch gedrag vertonen dat we hier bedoelen. Veel mensen weten niet eens dat ze toxische gedrag vertonen en zullen niet toegeven dat ze het doen, wanneer men hen ermee confronteert. Gedragswetenschappers helpen met handige tips hoe we met toxisch gedrag van mensen kunnen omgaan en hoe we de negatieve energie kunnen neutraliseren.

Jammer is eigenlijk dat we constant omgeven worden door toxisch gedrag van mensen, maar niet iedereen weet wat het betekent. De meeste mensen voelen zich gewoon slecht, nadat de persoon die het toxisch gedrag vertoont de ruimte verlaat.
Wees gerust, we leggen het hier voor alle duidelijkheid even uit.


Er zijn toxische gedragingen die nooit getolereerd zouden mogen worden:

Psychologische manipulatie / intimidatie / emotionele chantage
Fysieke of verbale intimidatie is toxisch gedrag. Als iemand fysieke of verbale intimidatie gebruikt om iets van jou gedaan te krijgen, dan is dat een zeer onaangename situatie om zich in te bevinden. Sommige mensen gebruiken intimidatie als een vorm van psychologische manipulatie. Deze gedragingen zijn manieren om controle over jou te krijgen, zeggen iets over de balans en onbalans van de relatie, en geven vaak ook een goede aanwijzing over de motivatie(s) van de andere persoon.

Constant confronteren of constant kritiek leveren
Sommige kritiek is goed als zij op een correcte wijze overgebracht wordt. Maar constant kritiek leveren is toxisch en zou derhalve niet getolereerd mogen worden. Niet alle “fout-vinders”, c.q. “critics”, mensen die constant kritiek op andere mensen leveren, weten waar ze mee bezig zijn en hoe ze andere mensen kunnen bezeren door hun gedrag.

Neerbuigend doen, neerbuigend praten of kleineren
Iemand omlaag-praten of iemand stuk-praten, of iemand kleineren, of iemand neerbuigend benaderen. Het zijn allemaal manieren van gedrag dat toxisch is. Het gedrag kan bedoeld of onbedoeld plaatsvinden en soms valt het je niet meteen op, maar het resultaat is hetzelfde. De persoon waartegen gesproken wordt, is neerbuigend bejegend en voelt zich derhalve alsof hij/zij minder is dan de persoon die al het praten doet. Dit kan per abuis zijn, maar het gevoel èn het resultaat zijn gelijk. Dat de persoon in kwestie jou uitlacht en zegt dat het ze niet interesseert òf dat het niet belangrijk is wat jij voelt en denkt, is niet in orde. Ook is het niet okay wanneer iemand zegt dat jouw gedachten op foutief denken gebaseerd zijn, of wanneer men zegt dat jij “te emotioneel” of “te sensitief” bent. Dit is manipulatie; puur en simpel.

Pijnlijk “gossippen”, c.q. slecht praten achter iemands rug om - lasteren
Pijnlijk en ja, dat is het inderdaad. En: diegene die met jou over iemand anders “gossipt”, zal dat ook bij iemand anders over jou doen. Pijnlijk dus! Pijnlijk niet alleen vanwege de pijn die dit gedrag veroorzaakt bij mensen. Gossip - laster - het is disrespectvol, het voldoet niet aan de normen van goed gedrag en het dient geen doel. Sterker nog het is vernietigend voor de ziel van degene waarover gesproken wordt, en het is vernietigend voor de ziel van degene die lastert.

Weigering te luisteren of te (be)spreken
Een weigering van iemand om naar jou te luisteren, of om hetgeen te bespreken dat jij ter discussie brengt (wilt brengen), is een van de meest toxische gedragingen. Het is voor degene die het overkomt niet alleen frusterend, maar ook vernederend. Het meest foutieve dat je in zo’n geval kunt doen is verantwoordelijkheid nemen voor iemand’s weigering, door bijvoorbeeld zelfkritiek of door te denken dat jij het verkeerde tijdstip voor een bespreking gekozen hebt. Niet doen, want dit soort gedrag van die persoon is hoogst toxisch en manipulatief.

Klagen of beklagen
Constant klagen of beklagen is een vorm van toxisch gedrag. Meestal wordt het echter niet als zodanig door degene die klaagt onderkent. Chronische klagers geven constant een negatieve draai of uiting aan zaken en dat is een ware “challenge” voor hun omgeving. Niets maakt chronische klagers méér gelukkig dan nòg ongelukkiger (miserable) te zijn dan hun vrienden en bekenden (misery loves company).

Schuld of schuldgevoel
Toxisch gedrag is ook wanneer schuld of schuldgevoel gebruikt wordt om jou tot iets over te halen. Bijvoorbeeld ook wanneer iemand schuld of schuldgevoel gebruikt om jou over te halen tijd of geld te investeren. Iedereen die jou manipuleert of jou een schulgevoel aanpraat om je over te halen méér te investeren dan je eigenlijk wilt, dat is iemand in wiens gezelschap je niet wilt verkeren.Meer lezen?
Meer weten? Anders leren omgaan met jouw emoties of een gezondere leefstijl aanleren? Neem contact met mij op. πŸ’•
26

Mindfulness-training - omgaan met "moeilijke mensen"

Hoe kunnen we mindful omgaan met “moeilijke” mensen?

We kennen allen “moeilijke” mensen in ons leven. Sommigen van hen zijn onmogelijk mee om te gaan.
Desondanks verdient ieder mens een respectvolle bejegening.

Volgens publicaties en teksten uit het book van Charles A. Francis, die eigenaar en directeur is van het Mindfulness Meditation Instituut, kunnen we zelf veel bijsturen in ontmoetingen met mensen. Zo beschrijft hij hoe ontmoetingen met “moeilijke” mensen leiden tot een soort van machtsstrijd en dat is een situatie die kan escaleren. Charles A. Francis heeft zelf ervaring in accounting en business-management. Hij heeft als ‘CEO of ITC’ gewerkt voor een internationale telecommunicatie maatschappij en heeft mindfulness bij Zen Master Thich Nhat Hanh gestudeerd.

Uiteraard kunnen we altijd pogingen ondernemen om onze relaties te verbeteren. Over het algemeen slagen mensen hierin heel goed. De term “moeilijke” is in deze tekst met opzet tussen aanhalingstekens geplaatst. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en ieder mens heeft een uniek verhaal en een unieke achtergrond.

(Emotioneel) gewonde mensen
Francis verklaart dat, wat wij verstaan onder “moeilijke mensen”, meestal mensen zijn met een bepaalde geschiedenis.
Het vakgebied van de psychologie leert ons dat we dienen te kijken naar het verhaal achter de mens. Wat we goed dienen te begrijpen is dat “moeilijke” mensen “moeilijk” zijn, omdat er in hun leven daarvoor een reden bestaat. Zij zijn meestal verbitterd of boos op de wereld, omdat ze zich pijn “gedaan voelen’” door iemand in hun leven en/of, omdat zij voelen dat de wereld hen tot een slachtoffer heeft gemaakt, dus daarom worden ze boos op alles en op iedereen.

Soms zijn ze ook boos op hun ouders of op andere familieleden, omdat er dingen gebeurd zijn gedurende hun jeugd. Voor deze mensen is het héél moeilijk om hun wonden te laten helen. Soms maken we de dingen alleen maar erger als we deze wonden proberen aan te raken, omdat het wonden zijn die nog niet (volledig) geheeld zijn. Als we dit doen krijgen we meestal negatieve reacties.


Hoe kunnen we dingen beter doen?
Alhoewel we niet in staat zijn om “moeilijke” mensen te helen van al hun emotionele baggage, kunnen we toch anders omgaan met de situatie. We kunnen er op een mindful-wijze mee omgaan.
Het eerste wat we kunnen aanwenden is het hebben van compassie. We dienen verder te kijken dan de muur die deze mensen optrekken. Dit is een muur waarmee zij zichzelf willen verdedigen tegen nog meer emotionele wonden.
We dienen het gewonde kind te zien achter die defensiemuur. Wanneer we eenmaal in staat zijn het gewonde kind in de mens te zien, wordt het voor ons eenvoudiger om op een vriendelijke en rustige wijze met de persoon om te gaan. Een goede techniek die wij ter beschikking hebben is: aandachtig luisteren.

Aandachtig luisteren
In sommige beroepen wordt aandachtig luisteren reeds in de opleiding getraind. In andere beroepen komt het in het geheel niet aan de orde. Het is de moeite waard om aandachtig luisteren te trainen, omdat de enorme impact van aandachtig luisteren zeer verrassend kan werken.
Vaak hebben mensen die diep emotioneel verwond zijn het gevoel dat niemand naar hen luistert. Hierdoor ontwikkelt zich een bijkomstig gevoel van waardeloosheid. Dit kunnen we verbeteren door naar hen te luisteren. Hiermee zenden wij de duidelijke boodschap dat er iemand is die van mening is dat zij iets belangrijks te zeggen hebben en hierdoor tevens de boodschap dat ook zij belangrijk zijn. Laten we derhalve niet verder onachtzaam blijven en onze medemens met meer aandacht bejegenen. Respect komt dan vanzelf en misschien ontstaan er zelfs nieuwe vriendschappen.

Aandachtig luisteren kost heel veel moeite en geduld, vooral als men er niet in getraind is. In het begin zal de ander ons overladen met woorden en trachten ons te overweldigen in een machtsstrijd. Het is dan de bedoeling om mindful te blijven en zich niet te laten meevoeren tot het uiten van eveneens harde woorden. Vervolgens is het de bedoeling om te luisteren naar het verhaal van de ander met oprecht interesse. Mensen zullen dan vaak verbaasd zijn dat er iemand is die ècht geïnteresseerd is in wat hen beweegt. Als zij eenmaal beseffen dat er mensen zijn die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in hun medemens zullen zij minder verbitterd, agressief of “moeilijk” reageren. Als men zelf in de meest uiteenlopende situaties met “moeilijke” mensen kalm kan blijven en aandachtig kan blijven luisteren naar wat men te zeggen heeft en welke problemen of beweegredenen er zijn, dan houden we de situatie in de hand èn geven leiding aan het verloop ervan. Als wij dit doen zullen mensen zich realiseren dat we niet nòg meer pijn en lijden voor hen willen, maar dat wij oprecht bezorgd zijn om hun welzijn.
Aandachtig luisteren is derhalve een van de tools die we ter beschikking hebben.

Een Training mindfulness bijwonen, of een training in aandachtig luisteren?
Neem contact met mij op. πŸ’•

40

Persoonlijk leiderschap en kwetsbaarheid

Tot persoonlijk leiderschap behoort het besef dat ook jij kwetsbaar bent. Toegeven dat jij kwetsbaar bent, is krachtvol. Emotioneel gezond zijn betekent dat je attent bent waar het gedachten, gevoelens, emoties en gedrag betreft (zowel negatief als positief).

Emotionele intelligentie (zelfkennis, empathie en sociale vaardigheden), geeft antwoord op vragen als: “Hoe gaat iemand om met de emoties van zichzelf of de emoties van anderen?” en “Hoe reageert iemand op situaties waaraan hij/zij niets kan veranderen?”
Emotioneel gezond zijn impliceert, dat jij je ervan bewust bent dat je gevoelens hebt, dat je deze accepteert, jouw gevoelens niet ontkent en een optimistische kijk op het leven hebt, waardoor je van het leven kunt genieten, ondanks de frustraties of teleurstellingen, die het leven zo nu en dan met zich meebrengt.

Ben jij emotioneel gezond?
Waardevolle beslissingen tref je bewust.
Bovendien treft je deze voor jezelf (voor jouw eigen welzijn) en tevens voor het welzijn van jouw gezin aan de hand van verzamelde informatie uit goede bronnen.

Voor het evalueren van jouw persoonlijke emotionele gezondheid, hebben wij hier enkele vragen. Denk jij dat je goed emotioneel in balans bent, beantwoord dan de volgende vragen voor jezelf.
  • Ben ik onder alle omstandigheden in staat werk, gezin, kinderen en andere (sociale- of familie-) verplichtingen goed met elkaar te combineren?
  • Kan ik goed prioriteiten stellen en relativeren?
  • Ben ik goed in staat tot het nemen van beslissingen, zonder al te veel stress en zorgen?

Mocht je één van deze vragen met “neen” beantwoorden, dan zou dit een indicatie kunnen zijn dat je risico loopt.
Verbetering van jouw emotionele gezondheid kan met behulp van counseling (persoonlijke psychologische begeleiding) en personal coaching.

Je kunt met behulp van de professionele gedragskundige leren om meer in harmonie met jezelf te leven (emotioneel welbevinden (gevoelens van je thuis-voelen bij jezelf) / emotioneel-welzijn / sociaal-emotioneel-welzijn). Een vermindert emotioneel welzijn is immers gerelateerd aan geestelijke gezondheidsproblemen (zoals o.a.: angst, depressie, stress, burn-out) en deze dragen op hun beurt weer bij aan lichamelijke gezondheidsproblemen (zoals o.a.: rug- en spierklachten, slaapstoornissen, gebrek aan energie, spijsverteringsstoornissen en maagklachten). Over het algemeen is iemand die gevoelig is voor emotionele stress waarschijnlijk iemand met een profiel van: laag zelfbeeld; zeer zelfkritisch; emotioneel gevoelig; pessimistisch; zich constant moeten laten gelden door emoties.

Het sociaal-emotioneel welbevinden hangt samen met de psychische gezondheid. Wanneer iemand zich sociaal-emotioneel niet optimaal kan ontwikkelen, dan kunnen er internaliserende (voorbeeld: angstig gedrag) of externaliserende (voorbeeld: agressief gedrag) gedragsproblemen ontstaan. Sociaal-emotioneel welbevinden is de ontwikkeling van het gevoelsleven en hangt tevens samen met sociaal-gepast gedrag.

Sociaal-emotioneel welbevinden uit zich in:
  • de ontwikkeling van zelfvertrouwen;
  • weerbaarheid en assertiviteit;
  • de ontwikkeling van waarden en normen;
  • omgaan met emoties van jezelf en emoties van anderen;
  • het kunnen inleven in een ander;
  • de mogelijkheid om zelfstandig conflicten op te lossen;
  • het opbouwen van relaties.


Verband tussen emotioneel welbevinden en persoonlijkheidsontwikkeling (persoonlijke groei)
Vergeet niet: het pad naar emotioneel welbevinden leidt over persoonlijkheidsontwikkeling. Persoonlijkheidsontwikkeling is een persoonlijk groeiproces. Het is een een continu-proces dat begint bij de geboorte en doorgaat tot op zeer hoge leeftijd. In dit proces volgen patronen van verandering, groei en stabiliteit elkaar op. In de gedragskunde (psychologie) maken we onderscheid tussen fysieke, cognitieve en sociale persoonlijkheidsontwikkeling.
Soms houden levensvragen mensen hele nachten wakker, of ze blijven piekeren over loopbaanquesties, of ze maken zich zorgen over velerlei andere zaken. Iedereen maakt zich wel eens druk of is bezorgd om iets. Waar het om gaat is dat jij een goede persoonlijke techniek ontwikkelt, die goed is voor jouw zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en emotioneel welbevinden.

Een ‘goed zelfvertrouwen’ en ‘houden van jezelf’ is vooral belangrijk voor bijvoorbeeld tieners. Ben jij bijvoorbeeld een hoog sensitief persoon (hooggevoelig persoon) dan kan het voor jou een enorme uitdaging zijn om bij jezelf te blijven. Dat je van nature zo openstaat is prachtig, maar juist hierdoor komen prikkels vaak intens binnen, hetgeen ervoor zorgt dat jij jezelf niet meer zo duidelijk voelt. Dit kan zich uiten in gevoelens van overspannenheid (chagrijnig of overspannen gevoel) of in gevoelens van depressie en uitputting (leeg, uitgeput, vermoeid gevoel).

Voor iedereen geldt dat tot de persoonlijkheidsontwikkeling zouden kunnen behoren: bewustzijn of bewustwordingsprocessen (gedachten, overtuigingen, gevoelens), het op een gezonde wijze omgaan met emoties, het zoeken van support en het uiten van emoties op een geschikte en volwassen wijze, het stellen van prioriteiten, het maken van fouten, het accepteren en het leren hiervan.

Uit psychologisch wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat een persoonlijk groei-initiatief positief geassocieerd is met psychologisch-emotioneel welzijn en negatief geassocieerd is met psychische nood bij volwassenen. Daarnaast werd gevonden dat personen die hoog scoorden op psychologisch welzijn en persoonlijke groei, minder mentale gezondheidsproblemen ervaren (Journal of Social Science and Medicine; Journal of Teaching and Education).

Het pad tot persoonlijkheidsontwikkeling en een gelukkig, gezond en succesvol leven zou kunnen leiden tot het zoeken van advies, support of begeleiding door een professional, die jou helpt bij het verzamelen van de juiste informatie, het nemen van adequate beslissingen of het maken van waardevolle keuzes in jouw leven.

De tijd is altijd rijp om te werken aan jouw emotioneel welbevinden en jouw persoonlijke ontwikkeling. Zoals we hierboven kunnen zien, betekent werken aan jouw persoonlijke groei nu, tevens minder kans op mentale gezondheidsproblemen op een later tijdstip in jouw leven (van alles wat je nu doet, heb je dus later in jouw leven profijt).
Het is nooit te laat om te werken aan jouw gezondheid of aan jouw persoonlijk welzijn (Well-ZIJN, Well-Being, Being-Well).
Begin er nu mee!

Wil je meer weten? Kun je wat tips voor emotioneel welbevinden, ontspanning of ontspanningsoefeningen gebruiken? Heb je hulp nodig bij het (emotioneel) in balans komen, psychische problematiek die te maken heeft met gevoelens en gedachten (of lichamelijke klachten van stress of spanningen), of kun je wel wat hulp gebruiken bij het versterken van jouw huwelijks- gezins- of partnerrelatie?
Neem dan gerust hier met mij contact op (of ga rechtstreeks naar de website van mijn praktijk voor meer gegevens). πŸ’•

27